Home » » อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาด

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาด

Written By anusin bunkong on วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 | 18:10ห้วยน้ำหยาดเป็นลำห้วยขนาดใหญ่เกิดจากแอ่งน้ำตอนบนที่อยู่ระหว่างหุบเขาภูผาเหล็กและ ภูผาทองตั้งอยู่ท้องที่ ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จว.ส.น.และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูวง เป็นพื้นที่เตรียมการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก ลำน้ำไหลผ่านบ้านโคกตราดทอง บ้านป่าโจด และบ้านดงบัง เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๓๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรและสมาชิกสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพแอ่งน้ำตอนบนของลำห้วยน้ำหยาด 1ซึ่งทางกรมชลประทานได้วางแนวจัดทำสันช่วงเก็บน้ำห้วยน้ำหยาด ตามแนวพระราชดำริเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรบ้านโคกตราดทอง และบ้านป่าโจด   ที่ประสบความขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรพร้อมทั้งประทับเสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ แอ่งน้ำแห่งนี้ด้วยอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาดตามพระราชดำริเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก มีความจุ ๗๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่บนหุบเขาระหว่างภูผาทอง และภูผาเหล็ก พิกัด ๔๘ QUE ๔๐๘๙๘๐ แผ่นระวางที่ ๕๗๔๓ IV ตามแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ของแผ่นที่ทหาร มีพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำที่ระดับกักเก็บ ๙๔ ไร่ ก่อสร้างโดยงบประมาณ กปร.ปี ๒๕๓๗ จำนวน ๑๙,๖๔๖,๐๐๐ บาท


สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาทำพิธีเปิดใช้น้ำที่ต่อท่อส่งน้ำจากตัวอ่างเก็บน้ำ ( ระยะทาง ๖ กิโลเมตร )ลงสู่พื้นที่การเพาะปลูก และที่สหกรณ์โคนมวาริช และได้พระราชทานพระราดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันหาวิธีที่จะให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา และจัดสรรแบ่งปันน้ำ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อมาเมื่อวันที่ ๙ ก.พ.๒๕๔๒ สมเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมกิจการศูนย์นมสถานีบำรุงพันธ์สัตว์สกลนครในโอกาสนี้ได้โปรดเกล้า ฯ พระราชทานให้หัวหน้าสำนักงาน จัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร และผู้แทนโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาได้พิจารณาวิธีการจัดการน้ำที่ได้จากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาด และทำให้มีรูปแบบที่เหมาะสมต่อไปด้วยน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาดจะส่งต่อลงมาในหมู่บ้านเพื่อการบริโภค เพื่อการปลูกหญ้า  การเลี้ยงโคนม  และใช้เพื่อทำการเกษตร ให้กับคนในหมู่บ้านที่เลี้ยงโคนมและรีดน้ำนมวัวส่งให้กับสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านป่าโจด ต.ค้อเขียว  อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร  ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริ  ซึ่งมีสมาชิกอยู่ใน บ.โคกตาดทองและหมู่บ้านใกล้เคียง  โดยมีการแปรรูปนมถุง จำหน่ายในชุมขนและส่งให้กับหลายโรงเรียนในจังหวัดสกลนคร